Η εταιρία μας δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με συνεργάτες μας και ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν : 

  • Η αποκατάσταση των κτιρίων που αποτελούν αρχιτεκτονική κληρονομιά αφορά την ανάπλαση της εικόνας του χθες και της μνήμης ενός τρόπου ζωής που χάνεται. Εκτός λοιπόν από τους προφανείς και πολύ σημαντικούς ιστορικούς και αισθητικούς λόγους για τους οποίους ένα παραδοσιακό κτίριο πρέπει να αποκατασταθεί υπάρχουν και άλλοι πιο πρακτικοί και άμεσα αντιληπτοί, για τους οποίους το ζήτημα της αποκατάστασης γίνεται επιτακτικό. Αφενός η εξυγίανση της εικόνας ενός περιβάλλοντος που φανερώνει παρακμή και εγκατάλειψη και αφετέρου η επανένταξη τους στη σημερινή ζωή με νέες δυνατότητες και προοπτικές.
  • Το φαινόμενο της επαναχρησιμοποίησης δεν είναι καινούργιο στην αρχιτεκτονική, μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία φανερώνει επεμβάσεις σε αρχιτεκτονικά μνημεία μέσα στο χρόνο.
  • Αυτή η αρχιτεκτονική ανακατασκευή των κτισμάτων ή των υλικών τους καταδεικνύει μια μεγάλη αλήθεια ένα κτίριο έχει λόγο ύπαρξης μόνο όταν χρησιμοποιείται, όταν δηλαδή εντάσσεται ως ζωντανός οργανισμός μέσα στο περιβάλλον.
  • Ο προσδιορισμός μιας νέας χρήσης είναι το κύριο πρόβλημα προς επίλυση, δεν υπάρχουν κανόνες και σε κάθε περίπτωση είναι συνάρτηση των αναγκών και των στόχων του ιδιοκτήτη ενώ καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι ιδιαιτερότητες των πολεοδομικών και οικονομικών παραμέτρων. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ακόμα παίζει το περιβάλλον του κτιρίου γιατί τα κτίρια και οι χώροι που αποκαθίστανται, δημιουργούν εστίες νέων εξελίξεων μέσα στην πόλη και στο τοπίο που βρίσκονται.
  • Τα υλικά και οι τρόποι δόμησης είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας για την αποκατάσταση της διατήρησης της μνήμης των παλαιών τρόπων χτισίματος και τις γνώσης των μαστόρων που έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά και κινδυνεύει στις μέρες μας χαθεί (γύψινες διακοσμήσεις, ζωγραφικός διάκοσμος κ.α.).
  • Κύριος παράγοντας όμως σε μια αποκατάσταση αποτελεί και η στατικότητα του κτιρίου. Κάθε κτίσμα με την πάροδο των χρόνων αποκτά την δική του ισορροπία. Στόχος της συντήρησης δεν είναι η διατάραξη αυτής της ισορροπίας αλλά η ενίσχυση της. Ο σκοπός της είναι αφενός η άρση των αρχικών μειονεκτημάτων της παρούσας κατασκευής και αφετέρου η αποκατάσταση και η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου.
  • Το σύστημα κατασκευής είναι αυτό που καθορίζει τα όρια μετατροπής του ενώ οι απαιτήσεις της νέας χρήσης υπαγορεύουν την μέθοδο με την οποία αυτό θα ενισχυθεί. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι επισκευών στα κτίρια με φέρουσα τοιχοποιία που είναι και τα περισσότερα στην Ελλάδα, όπως η εφαρμογή μανδύα εκτοξευμένου σκυροδέματος, η χρήση του οπλισμένου επιχρίσματος, η κατασκευή διαζωμάτων (σενάζ), η τοποθέτηση ελκυστήρων ή τεντόνων σε βλάβες όπως η αποκόλληση διασταυρωμένων τοίχων.
  • Εκτός όμως από τα κτίρια αμιγούς λιθοδομήσεις τα τελευταία χρόνια αποκαθίστανται και νεότερα αξιόλογα κτίρια κατασκευασμένα με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μικτές κατασκευές(πέτρα και μπετό). Οι μέθοδοι που εδώ εφαρμόζονται κυρίως είναι η χρήση ρητινενέσεων στις ρωγμές των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού με μεταλλικά ελάσματα ή ανθρακονήματα, ο μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος κ.α.
  • Ωστόσο οι απαιτήσεις για ένα σύγχρονο κτίριο, δύσκολα καλύπτονται από τις υπάρχουσες κατασκευές έτσι παρουσιάζεται η ανάγκη για προσθήκες και επεκτάσεις. Η διατήρηση του ρυθμού και της μνήμης του κτιρίου αποτελούν τα βασικότερα σημεία που κρίνουν μία προσθήκη. Βέβαια η διατήρηση του ύφους του κτιρίου δε σημαίνει ότι απαραίτητα ομοιομορφία. Η αντίθεση αποτελεί εξίσου ένα μέσο για να τονιστεί ένα υπάρχον κτίριο σε σχέση με τις σύγχρονες αισθητικές αντιλήψεις και τους νέους τρόπους δόμησης.
  • Τέλος η αποκατάσταση και η επαναχρησιμοποίηση ενός κτιρίου θεωρείται πετυχημένη όταν επιτευχθεί αρμονική σχέση, ανάμεσα στη νέα χρήση και το υπάρχον κτίσμα, αισθητικά και κατασκευαστικά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ :

m1
ΙΝΤ4
ΙΝΤ3
p1
04
02
m4
03
01
ΙΝΤ
ΙΝΤ2
m2